Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ιστοεξερεύνηση - Webquest

Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) 1. Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) O Όρος εισήχθει για πρώτη φορά το 1995 από τον Bernie Dodge για να περιγράψει δομημένες δραστηριότητες μαθητών ή σπουδαστών, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιούσαν, αντλούνταν από το Διαδίκτυο. Οι ιστοεξερευνήσεις είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων, προβλημάτων ή ζητημάτων στα οποία βασικό ρόλο έχει η άντληση και επεξεργασία πληροφοριών από το Διαδίκτυο και τα οποία είναι οργανωμένα σε μορφή ιστοσελίδων (WebQuest 2008, Dodge 2001). Σταδιακά οι ιστοεξερευνήσεις έχουν βέβαια μετασχηματιστεί σε σενάρια κατευθυνόμενης διερεύνησης, τα οποία χρησιμοποιούν πηγές από τον παγκόσμιο ιστό αλλά και ποικιλία εργαλείων των ΤΠΕ, καθώς και μια αποστολή η οποία κινητοποιεί τους μαθητές να: διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, επικοινωνήσουν την προσωπική τους εμπειρία και συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι: Βάσεις Δεδομένων Κείμενα Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες Λεξικά Δεδομένα από συζητήσεις στο Διαδίκτυο Ιστοσελίδες ποικίλου περιεχομένου Αλλά και από συμβατικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.). Είναι μια μαθησιακή δραστηριότητα που στοχεύει στην ενεργοποίηση των μαθητών και είναι προσανατολισμένη στην έρευνα. Τα είδη των διερευνητικών δραστηριοτήτων webQuest είναι ( σύμφωνα με τον Dodge) δύο: Δραστηριότητες μικρής διάρκειας. Καλύπτουν 1-3 διδακτικές περιόδους και οι μαθητές συλλέγουν βασικές πληροφορίες και κατανοούν τις βασικές έννοιες για το υπό μελέτη θέμα. Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας. Διαρκούν ακόμα και εβδομάδα ή μήνα. Οι μαθητές προχωρούν σε βαθύτερη ανάλυση και μελέτη του προς διερεύνηση αντικειμένου. Το αποτέλεσμα είναι ένα διαφορετικό υλικό που βασίζεται στο αρχικό στο οποίο μπορούν να αλληλεπιδράσουν και άλλοι μελετητές. 2. Δομή μιας Ιστοεξερεύνησης (WebQuest) Μια ιστοεξερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει έξι βασικά στοιχεία: Εισαγωγή Παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο και τους στόχους της δραστηριότητας Εργασία ή αποστολή Περιγράφεται η εργασία και ο ρόλος των μαθητών Διαδικασία Η μεθοδολογία και ο τρόπος εργασίας των μαθητών. Περιλαμβάνει βήμα προς βήμα όλες τις δραστηριότητες των μαθητών Αξιολόγηση Περιγράφεται με σαφήνεια ο τρόπος αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος και των δράσεων των μαθητών Συμπεράσματα Περιγράφεται η δραστηριότητα και η εργασία των μαθητών Περιλαμβάνει τη σύνοψη της μαθησιακής εμπειρίας, επιτρέπει τον ανασχοχασμό στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τίθενται ανοιχτά ερωτήματα για νέες διερευνήσεις. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν οι ίδιοι τη διαδικασία που ακολούθησαν Πηγές – Μέσα Βιβλιογραφικές παραπομπές, διευθύνσεις των διαδικτυακών τόπων, εικόνων, πολυμεσικών αρχείων, κειμένων κ.λ.π.Οι μαθητές μπορούν να γράψουν και τις ευχαριστίες σε αυτούς που βοήθησαν με το υλικό τους 3. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας Ιστοεξερεύνησης (WebQuest) Χαρακτηριστικά Ιστοεξερεύνησης (WebQuest) Οι μαθητές… Εστιάζουν στην αξιοποίηση των πληροφοριών Εμπλέκονται με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος και όχι την απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο Υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως ανάλυση, αξιολόγηση πληροφοριών, αξιολόγηση, εμβάθυνση και εφαρμογή γνώσεων Συμβάλλουν στην οικοδόμηση γνώσεων και την εννοιολογική μάθηση Συμμετέχουν σε διαθεματικές δραστηριότητες Ενεργοποιούν τους μαθητές Υποστηρίζουν τη συνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση, Μοιράζονται τις ιδέες τους Υποστηρίζουν τη δημιουργικότητα Δημιουργούν νέα μέσα και τρόπους παρουσίασης των γνώσεων που απέκτησαν εξερευνώντας Η Ιστοεξερεύνηση σχεδιάζεται με στόχο να: οριοθετούνται οι μαθησιακές δραστηριότητες αξιοποιείται ο διαθέσιμος χρόνος αξιοποιούνται και όχι να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες συμβάλει στη δημιουργική διερεύνηση και όχι στην απλή περιήγηση στους ιστότοπους υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση) εμπλέκει τους μαθητές σε συνεργατικές δραστηριότητες μέσα από δια θεματικές προσεγγίσεις. 4. Στάδια αναζήτησης Ορισμός του ερευνητικού ζητήματος και των ερευνητικών αναγκών Οριοθέτηση: του θέματος, του είδους και της έκτασης της πληροφορίας. Επικοινωνία με άλλους, (π.χ. ανά δύο, στην ομάδα ή στην ολομέλεια). Γνώση διαφόρων πηγών αναζήτησης και χειρισμού. Στρατηγική αναζήτησης πληροφορίας Οριοθέτηση και επιλογή πηγών αναζήτησης. Διατύπωση όρων και μεθοδολογίας. αναζήτησης. Προ-αξιολόγηση πιθανών πηγών που θα έχουν προτεραιότητα κατά την επιλογή καλύτερων πληροφοριών. Εντοπισμός, πρόσβαση και κριτική αξιολόγηση Νοητικός και φυσικός εντοπισμός πηγών. Πρώτη εκτίμηση ποιότητας, ποσότητας και αξίας των πληροφοριών. Εξέταση των πληροφοριών, (π.χ. πατρότητα, οργανισμός που τις παρέχει) Διαγώνια ανάγνωση. Κατά εκτίμηση επανάληψη της διαδικασίας με άλλη μεθοδολογία. Προσαρμογή Εξέταση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις αρχικές ανάγκες. Οικοδόμηση νέας γνώσης (ατομικής, ομαδικής). Ενημερότητα ως προς την διεύρυνση της γνώσης. Οργάνωση πληροφοριών Εξαγωγή σημαντικών στοιχείων από τις πληροφορίες, π.χ. βιβλιογραφία – επιλογή παραθέσεων για τις ανάγκες του θέματος. Επίγνωση ζητημάτων που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα (πλαγιασμός) Σύνθεση Οργάνωση των στοιχείων για την παρουσίαση σε άλλους. Επιλογή αποδοτικού τρόπου παρουσίασης. Αυτόνομη υποστήριξη των θέσεων και διάλογος. Αξιολόγηση Αξιολόγηση του νέου προϊόντος (π.χ. ποιότητα, αποδοτικότητα). Αξιολόγηση της διαδικασίας αναζήτησης και στρατηγικής. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Webquest ένας τύπος εκπαιδευτικής δραστηριότητος(κατευθυνόμενη διδασκαλία) που αξιοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και δραστηριοτήτων. Κουφόπουλος Ιωάννης-Μούκα Γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου